ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8

เปลยนแปลงแผนจดซอจดจาง-คสล.หม-81

เปลยนแปลงแผนจดซอจดจาง-คสล.หม-82