ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวียงชัย หมู่ที่ 11

เปลยนแปลงแผนจดซอจดจาง-คสล.หม-111

เปลยนแปลงแผนจดซอจดจาง-คสล.หม-112